NIDA ได้รับคัดเลือกจาก THE Awards Asia 2024 ให้เป็น 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยของเอเชีย

NIDA ได้รับคัดเลือกจาก THE Awards Asia 2024 ให้เป็น 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยของเอเชีย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศและระดับสากล ประจักษ์พยานแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานนี้ คือ การได้รับการคัดเลือกจาก THE Awards Asia 2024 ให้เป็น 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยของเอเชีย (จากมหาวิทยาลัยมากกว่า 600 แห่ง) ที่มีความโดดเด่นในด้าน International Strategy of the Year เป็นประจักษ์พยานถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของสถาบันคือ ”เป็นสถาบันสรรค์สร้างปัญญาของสังคม และสร้างผู้นำ เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในระดับสากล

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://nidainternationalstrategy.nida.ac.th/

NIDA ได้รับคัดเลือกจาก THE Awards Asia 2024 ให้เป็น 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยของเอเชีย