คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม‘นิด้า’ ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม‘นิด้า’ ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด

ร่วมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย

            เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ นายสมยศ ปัดน้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ นางสาวอรอรุณ ศรีพระราม ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิชาการการบิน การเดินทางและการบริการ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี  ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

            บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (Approved Training Organization : AOT) ที่มีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรมบุคลากรทางด้านการบินในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคมามากกว่า 1 ทศวรรษ  และมีความร่วมมือทางวิชาการในการร่วมสอนและร่วมผลิตบุคลากรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 20 แห่ง ไปจนถึงหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินมาอย่างต่อเนื่อง

            และเป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องการบริหารจัดการองค์กรที่คำนึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญ  จึงก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร ที่สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติมาบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ให้แก่บุคลากรด้านการบินให้มีศักยภาพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน รวมถึงการนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้เป็นเสาหลักของการนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป