NIDA Team Forum ครั้งที่ 1 : "Genius Slides Workshop: A Journey into AI-Enhanced Presentations"

NIDA Team Forum ครั้งที่ 1 : “Genius Slides Workshop: A Journey into AI-Enhanced Presentations”

Generative AI หรือ Gen AI กำลังเปลี่ยนโลกการศึกษาของเราไปแบบพลิกฝ่ามือ

จริงหรือไม่ที่เราสามารถใช้ Gen AI สรรสร้างภาพเลื่อนนำเสนองานวิจัยและสื่อการสอนได้เพียงไม่กี่วินาที

มาร่วมพิสูจน์และพิเคราะห์งานสร้างสรรค์ของ Gen AI เพื่อรับมือกับโลกการศึกษาใหม่กับสภาคณาจารย์
ทีมฟอรั่ม ครั้งแรกของปี 2567

สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทดลองใช้ AI ในการประยุกต์ใช้สำหรับการเตรียมการเรียนการสอนและการวิจัย

หัวข้อ “Genius Slides Workshop: A Journey into AI-Enhanced Presentations”

โดย คุณรชิดา สิริดลลธี
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์

21 กุมภาพันธ์ 2567 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องร่วมเรียนรู้ (Co-learning Space) คณะสถิติประยุกต์
ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ส่วนบริหารกิจการสภาสถาบัน (สภาคณาจารย์) โทร. 0 2727 3506 – 7