NIDA Team Forum ครั้งที่ 3 : ChatGPT 4.0 ตัวตายตัวแทนหรือตัวช่วยของอาจารย์มหาวิทยาลัย

NIDA Team Forum ครั้งที่ 3 : ChatGPT 4.0 ตัวตายตัวแทนหรือตัวช่วยของอาจารย์มหาวิทยาลัย

ในอนาคตอันใกล้นี้ จำเป็นต้องมีอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่อีกหรือไม่ หรือบทบาทของพวกเราอาจารย์มหาวิทยาลัยควรเป็นอย่างไร เมื่อตัวเทคโนโลยีสามารถสร้างปัญญาที่ล้ำหน้ากว่าพวกเราเองเสียอีก

สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมคิด ลองทำ และค้นหาคำตอบต่อคำถามนี้ด้วยตัวเอง กับโครงการ NIDA Team Forum ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

หัวข้อ “ChatGPT 4.0 ตัวตายตัวแทนหรือตัวช่วยของอาจารย์มหาวิทยาลัย”

โดย

  • ศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ดร. ชุติวัฒน์  สุวัตถิพงศ์ ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องร่วมเรียนรู้ Co-Learning Space คณะสถิติประยุกต์ ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

NIDA Team Forum ครั้งที่ 3 : ChatGPT 4.0 ตัวตายตัวแทนหรือตัวช่วยของอาจารย์มหาวิทยาลัย