‘นิด้า’ จัดพิธีไหว้ครู และพิธีมอบโล่/รางวัล ประจำปี 2566

‘นิด้า’ จัดพิธีไหว้ครู และพิธีมอบโล่/รางวัล ประจำปี 2566

          วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ที่ได้ทำการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ และพิธีรับมอบโล่ / รางวัลต่างๆ อาทิ พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา พิธีมอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา และพิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

          ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและการรับมอบโล่ / รางวัลต่างๆ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ขึ้นมอบโล่/รางวัล พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี รวมไปถึงผู้เข้าร่วมพิธีภายในหอประชุมฯ

          โดยการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และร่วมเป็นเกียรติเพื่อแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับโล่นักศึกษาเก่าดีเด่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักศึกษาเก่าดีเด่นเหล่านี้ เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์อันทรงคุณค่า นับเป็นบุคคลต้นแบบที่ได้นำเอาศาสตร์หรือองค์ความรู้จาก ‘นิด้า’ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม สร้างความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนให้แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

          นักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัล “นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2566” โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ดร.ณัฏฐ์ รุ่งวงษ์ :ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ
นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ :ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
นายพรชัย ยงนพกุล :รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ดร.ทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร :ประธานกรรมการ บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด
นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย :ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ :กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีชิกซ์ตี้ทรี จำกัด

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน :รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ :ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
นางพาตีเมาะ สะดียามู :ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นางสาวทองพูล บัวศรรี :มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก (ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน/ผู้จัดการโครงการโรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่/นักวิจัยอิสระ)

คณะภาษาและการสื่อสาร
นายไชยา พรหมา :สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู เขต 2 สังกัดพรรคเพื่อไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นางสาวภคพร สุขศิริ :กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด
นางสาวสิริกร ศุภบุญญานนท์ :Co-Founder and Lead Consultant Bright Side People Co.,Ltd

คณะนิติศาสตร์
นายดนัย วิจารณ์ :รองอธิบดีกรมธนารักษ์
นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์ :ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง (เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ระดับทรงคุณวุฒิ)

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
นายมนต์ชัย พูนภักดี :ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด