อธิการ กับ wisdom of sustainable development

“NIDA” สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

“NIDA” สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 การสร้าง “ปัญญา” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นกระบวนการที่จำเป็นต้องใช้เวลาและแรงของมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะ “ปัญญา” เป็นองค์ความรู้และหลักการที่สะสมและพัฒนาต่อเนื่องมาจนเกิดเป็นความเข้าใจและความลุ่มลึกในเรื่องนั้น ๆ โดยผ่านกระบวนการแสวงหาความรู้และการค้นหาความจริง

          เป็นเวลากว่า 15 ปีกับปรัชญา WISDOM for Change สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง สู่ WISDOM for Sustainable Development สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรัชญาครั้งสำคัญ เป็นการ “เปลี่ยน” เพื่อให้เห็นถึงบทบาทของ “นิด้า” ในการเป็นสถาบันที่สรรสร้างปัญญาของสังคมและสร้างผู้นำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ระดับสากล ด้วย 3 สร้าง 1. “สร้าง” ปัญญาของสังคม แก้และพัฒนาสังคม 2. “สร้าง” ผู้นำสำหรับศตวรรษที่ 21 สู่ผู้นำระดับโลก และ 3. “สร้าง” ประโยชน์ให้กับสังคม

          ด้วยต้นทุนทางปัญญาที่เราสะสมมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติและบทบาทในการบริการวิชาการที่มีต่อสังคม การเรียนการสอนสำหรับคนรุ่นใหม่ เครือข่ายศิษย์เก่าทั่วประเทศกว่า 90,000 คน ประกอบกับทิศทางของการสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “นิด้า” จึงมีความเชื่อมั่นในการเป็นสถาบันที่สรรสร้างปัญญาของสังคม ขับเคลื่อนและรับผิดชอบต่อสังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 #NIDAThailand #NIDAWISDOMforSustainableDevelopment