660303mou S4 scaled

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบัน และ Singapore Management University (SMU)

 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบัน และ Singapore Management University (SMU) สาธารณรัฐสิงค์โปร์ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกัน ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

          ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์ คณบดีคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา จินตกานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตร Ph.D. in Business Administration คณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รองศาสตราจารย์ ดร.เกศกานดา จตุรงคโชค รองผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้แทนจาก SMU ได้แก่ 1) Mr. Jack Lim ตำแหน่ง Executive Director, SMU Academy 2) Mr. Harry Lee ตำแหน่ง Associate Director, SMU Academy 3) Mr. Kenneth Choo ตำแหน่ง Director, SMU Office of Overseas Centres และ 4) Ms. Sherlyn Koh ตำแหน่ง Associate Director, SMU Office of Overseas Centres โดยทั้งสองฝ่ายจะสานต่อความสัมพันธ์และมิตรภาพที่มีต่อกันมา และขยายความร่วมมือด้วยการสร้างสรรค์ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ เพื่อความสำเร็จร่วมกัน