‘นิด้า’ ติด Top 10 ใน 4 สาขาวิชา จาก SCImago Institutions Ranking 2024

‘นิด้า’ ติด Top 10 ของประเทศ ถึง 4 สาขา จากผลการจัดอันดับ SCImago Institutions Ranking 2024

        เมื่อเร็ว ๆ นี้ SCImago Institutions Rankings หรือ (SIR) สถาบันการจัดอันดับชั้นนำ ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือสูง มีความเชี่ยวชาญในด้านการวัดและวิเคราะห์ผลงานทางวิชาการ ได้ประกาศผลการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ทั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หรือศูนย์วิจัย โดยมีตัวชี้วัด 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวิจัย (Research) ด้านนวัตกรรม (Innovation) และด้านผลกระทบทางสังคม (Societal) ซึ่งในการจัดอันดับสถาบันนั้น มีการใช้ข้อมูลการวัดจากจำนวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus ของ Elsevier

        โดยการประกาศผล SCImago Institutions Ranking ประจำปี 2024 นี้  เป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้รับการจัดอันดับที่โดดเด่น ติด Top 10 ในประเภทสาขาวิชา (ระดับประเทศ) ถึง 4 สาขา ดังนี้

Business Management and Accounting
อันดับที่ 4
ของไทย (จากมหาวิทยาลัย 21 แห่ง)
Sociology and Political Science
อันดับที่ 4
ของไทย (จากมหาวิทยาลัย 10 แห่ง)
Art and Humanities
อันดับที่ 5
ของไทย (จากมหาวิทยาลัย 18 แห่ง)
Economics, Econometrics and Finance
อันดับที่ 9
ของไทย (จากมหาวิทยาลัย 16 แห่ง)

          ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีนิด้า ได้กล่าวถึงความสำเร็จและความภาคภูมิใจจากผลการจัดอันดับในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผลจากความพยายามและความร่วมมือจากคณาจารย์ และประชาคมนิด้าทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมสร้างสรรค์และผลิตผลงานอันทรงคุณค่า ตอกย้ำถึงการเป็นสถาบันแห่งการวิจัย ที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจสำคัญของสถาบันในการเป็น “สถาบันสรรค์สร้างปัญญาของสังคม และสร้างผู้นำ เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในระดับสากล”

‘นิด้า’ ติด Top 10 ของประเทศ ถึง 4 สาขา จากผลการจัดอันดับ SCImago Institutions Ranking 2024

แหล่งที่มา :
[1] https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA&sector=Higher%20educ.
[2] https://www.scimagoir.com/institution.php?idp=12327