นิด้า ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นิด้า ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

            เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง และ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ เข้าต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE Impact Ranking โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์