ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Center for Environment and Climate Change Research

ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ, รศ. ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ

เป้าหมาย

ศูนย์วิจัยป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และเสริมสร้างธรรมมาภิบาล

Center for Anti-Corruption and Promoting Good Governance Research

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

เป้าหมายหลัก

เป้าหมายรอง

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

Center for Tourism Innovation for Sustainable Competitiveness Enhancement Research

รศ.ดร. สุวารี นามวงศ์, รศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล

เป้าหมาย

ศูนย์วิจัยคุณภาพชีวิตและความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

Center for Wellbeing and Resilience Research

ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร

เป้าหมาย