Rebrand 11zon

NIDA เปลี่ยนไป ด้วยการ Rebrand ครั้งใหญ่ ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ Wisdom for Sustainable Development “สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

#NIDAเปลี่ยนไป

เปลี่ยนไป ด้วยการ Rebrand ครั้งใหญ่ ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ Wisdom for Sustainable Development

“สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

          ซึ่งเราเริ่มต้นด้วยการทำตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ของสหประชาชาติ (United Nations – UN) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ประชาคมโลก

          การ Rebrand ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของ NIDA ที่เน้นย้ำว่าเราทำงานเพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสันติภาพอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยมาโดยตลอด

ซึ่งเราหวังว่าก้าวสำคัญในครั้งนี้ นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า และทุกคนที่รักนิด้า จะภูมิใจและก้าวไปด้วยกันกับเรา เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

เปลี่ยน … เพื่อสร้างปัญญา 

เปลี่ยน … เพื่อการพัฒนา

เปลี่ยน … เพื่อสร้างความยั่งยืน

#NIDAเปลี่ยนไป

Wisdom for Sustainable Development

“สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

อย่าลืมบอกให้คนอื่นรู้ด้วยนะว่า #NIDAเปลี่ยนไป แล้ว