'นิด้า' จัดอบรม “การจัดทำโครงการบริหารความรู้เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

‘นิด้า’ จัดอบรม “การจัดทำโครงการบริหารความรู้เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ : “การจัดทำโครงการบริหารความรู้เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” NIDA THE Impact Rankings เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะทำงานส่งเสริมและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล (สป.อว) มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้


การอบรมในหัวข้อ “การจัดทำโครงการบริหารความรู้เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” NIDA THE Impact Rankings เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวชี้วัดในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การคิดคำนวณคะแนน รวมถึงแนวทางในการจัดทำโครงการบริหารความรู้ให้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE Impact Rankings