เปิดบ้าน “นิด้า” ต้อนรับว่าที่มหาบัณฑิตรุ่นต่อไป

เปิดบ้าน “นิด้า” ต้อนรับว่าที่มหาบัณฑิตรุ่นต่อไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2566) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดย กองบริการการศึกษา จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและตัวแทนอาจารย์ของสถาบัน นำทีมโดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ในการร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วการศึกษาต่อระดับปริญญาโทกับนิด้า และได้ให้การแนะนำเกี่ยวกับปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยม บทบาท ภารกิจของสถาบัน ในการผลิตบัณฑิตผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เพื่อร่วมสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาสถาบันที่ว่า “WISDOM for Sustainable Development”

นอกจากนี้คณะผู้บริหาร ยังได้ร่วมให้ข้อมูลที่สำคัญต่อการศึกษาต่อกับสถาบันในด้านต่างๆ ได้แก่ (1) การแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถาบัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ (2) การแนะนำเกี่ยวกับการบริการด้านต่างๆ ของสถาบัน และแนะนำเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล (3) แนะนำเกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการของสถาบัน โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ (4) แนะนำเรื่องการเรียนการสอนวิชา สพ.4000 (ND4000) พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา โดย นางสาวสุวารี เกษเกษม ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ภายในงานยังมีกิจกรรมเพื่อรับของที่ระลึกจากส่วนสื่อสารองค์การ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และกิจกรรมจากทีมสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 SMO OK WE GO! เพื่อร่วมสร้างสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักศึกษาระดับปริญญาโทในต่างคณะ และเฟ้นหาทีมสโมสรนักศึกษาชุดต่อไป