ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ รางวัลระดับดีมาก สาขานิติศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ปกป้องตนเองได้” (The Constitutional Court and the Concept of “Sustainable Democracy”) โดย 1. ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (หัวหน้าโครงการ) 2. อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ รางวัลระดับดี สาขานิติศาสตร์ ผลงานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์การทุจริตเชิงนโยบายเพื่อการออกแบบระบบและพัฒนากลไกการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายของไทย” (The Synthesis for System Design and Mechanism Development to Prevent Policy Corruption in Thailand) โดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร (หัวหน้าโครงการ) 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด 4. พันตำรวจเอก ดร.ศักดิ์วุฒิ วิบูลสมัย 5. นางสาวกวินา กิจกำแหง