image 2023 03 28 150518096

นิด้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

          ศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน คณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า พร้อมด้วย รศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.ณดา จันทร์สม ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ เข้าพบ คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงินและรายงานความร่วมมือเกี่ยวกับโครงงานวิศวกรรมการเงิน พร้อมทั้งร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กับ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

นิด้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
นิด้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
นิด้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
นิด้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
นิด้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)