NIDA หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Le Mans Université สาธารณรัฐฝรั่งเศส

NIDA หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Le Mans Université สาธารณรัฐฝรั่งเศส

            เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ดร.กรณ์ หุวะนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม ประธานสภาคณาจารย์และผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting กับ Associate Professor Dr. Eric Bidet จาก Faculty of Law Economics and Management, Le Mans Université สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการฝึกงาน (Internship) ของนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบที่จะประสานงานเพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือร่วมกันต่อไป