NIDA ประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)

NIDA ประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ผู้บริหารและคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาชุมชนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยพูดคุยหารือถึงโอกาสที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาชุมชน การจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม และการวิจัยร่วมกันกับสถาบันในอนาคต

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมของสถาบัน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ดร.กรณ์ หุวะนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร และผู้เข้าประชุมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกอบด้วย นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการกำกับดูแลงานด้านบัญชีการเงินและธุรกิจธนาคาร นายสุวินัย ไทยลาวัลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ นางสาวรัชนี วัตถุ รองผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก และเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร