image 2023 03 28 145852993

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Australian National University (ANU)

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ ได้เข้าร่วมการประชุม กับ Emeritus Professor Dr. Peter Warr – John Crawford of Agricultural Economics และ Director of Poverty Research Centre จาก Australian National University (ANU) เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างโอกาสความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเครือรัฐออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือกับ ANU ซึ่งสถาบัน และ ANU จะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Australian National University (ANU)
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Australian National University (ANU)
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Australian National University (ANU)
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Australian National University (ANU)