คณะผู้บริหาร 'นิด้า' เข้าพบ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หารือแผนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะผู้บริหาร ‘นิด้า’ เข้าพบ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หารือแผนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

            เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ, รศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย, คุณสุพัตรา อังคาสัย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน, คุณวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปภัมภ์ และคุณปภากร มกราภิรมย์ เข้าพบรัฐมนตรีประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570) ของสถาบัน ณ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

#NIDA #NIDAThailand #WISDOMforSustainableDevelopment #สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

#SDG3 #SDG4 #SDG5 #SDG8 #SDG9 #SDG10 #SDG11 #SDG15 #SDG16 #SDG17

คณะผู้บริหาร 'นิด้า' เข้าพบ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หารือแผนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน