'นิด้า' ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สจล. ครบรอบ 63 ปี

‘นิด้า’ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สจล. ครบรอบ 63 ปี

นางสาวกาญจนา วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง ในนามผู้แทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโยลีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครบรอบ 63 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ลานอุทยานพระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง