NIDA 9th International Summer Camp 2023: สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย

NIDA 9th International Summer Camp 2023: สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์ คณบดีคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ได้ให้เกียรติมาบรรยายในช่วงเช้า ภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวกับ “ภาษาไทย” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป อาจารย์คณะภาษาและการสื่อสาร ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “Intercultural Communication” ในช่วงบ่าย โดยโครงการ “NIDA 9th International Summer Camp” ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Creative Tourism and Global Leadership for Sustainability” ซึ่งจัดโดยส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การนั้น มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้ง 17 ท่าน ได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทย วัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมของไทย รวมไปถึงการเรียนรู้แบบสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เข้าใจความต่างของคนในสังคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก