NIDA 9th International Summer Camp 2023: สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพภาวะผู้นำ

NIDA 9th International Summer Camp 2023: สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพภาวะผู้นำ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาเศรษฐกิจ ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในภาคเช้า และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อุตสาหจิต ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้บรรยายในหัวข้อ “คุณภาพภาวะผู้นำ Leadership Qualities and How to Develop” ในช่วงบ่าย โดยโครงการ “NIDA 9th International Summer Camp” ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Creative Tourism and Global Leadership for Sustainability” ซึ่งจัดโดยส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การนั้น มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้ง 17 ท่าน ได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์หรือองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมต่อไป