NIDA 9th International Summer Camp 2023

NIDA 9th International Summer Camp 2023

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การได้จัดกิจกรรม NIDA Summer Camp ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ Creative Tourism and Global Leadership for Sustainability ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ และสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 17 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 24 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ของประเทศไทย
โดยกิจกรรมในช่วงพิธีเปิด วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ ตลอดทั้งวันยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเชื่อมความสามัคคี, กิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน และปิดท้ายในช่วงเย็นด้วยการจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ NIDA 9th International Summer Camp 2023 ทั้ง 17 คน ณ โรงแรม Kantary House Bangkok โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติเป็นประธานงานเลี้ยงต้อนรับ พร้อมรับชมการแสดงวัฒนธรรมจากผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งก็สามารถสร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก”