NIDA 9th International Summer Camp 2023: เรียนทำอาหารแบบ Master Chef และทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

NIDA 9th International Summer Camp 2023: เรียนทำอาหารแบบ Master Chef และทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2566 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ได้จัดโครงการ NIDA 9th International Summer Camp ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Creative Tourism and Global Leadership for Sustainability” ได้จัดกิจกรรมนันทนาการ โดยจัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นชาวต่างชาติจำนวน 17 คน ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการทำอาหารได้อย่างถูกต้องและสนุกสนาน รวมถึงได้แข่งขันการทำอาหารแบบ “Master Chef” โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากเทคโนโลยีครัววันดีมาจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก