ดาวน์โหลด

E-Magazine NIDA Impacts

   NIDA Impacts คือนิตยสารที่ทำหน้าที่เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในรูปแบบที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย โดยเนื้อหาที่คัดเลือกมานำเสนอมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคมและการพัฒนา (impacts) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่สามารถต่อยอดไปสู่การกำหนดนโยบายหรือการปฏิบัติของหน่วยงานได้ โดยหวังว่าจะเป็นมิติใหม่ที่ทำให้ผู้คนได้ตระหนักถึงบทบาทของสถาบันการศึกษากับการพัฒนา ซึ่งจำเป็นต้องสร้างงานวิจัยระดับชาติที่ตอบสนองสังคมไทยควบคู่กับระดับนานาชาติไปพร้อมๆ กัน อันเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการสร้างความยั่งยืนของการพัฒนา

E-Magazine NIDA Impacts

อ่านที่นี่

https://anyflip.com/homepage/tiyxz     l     https://anyflip.com/bookcase/owtyr