NIDA Impacts ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

NIDA Impacts ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

เกมการเมืองครั้งนี้ จะสิ้นสุดที่ไหน

  • รวมผลสำรวจ “การเลือกตั้ง 2566” พร้อมเปิดเบื้องหลัง NIDA Poll โดย ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์
  • วิเคราะห์ผล NIDA Poll “การเลือกตั้ง 2566” โดย รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
  • อ่าน “กติกาการเลือกตั้ง 2566” กับ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

NIDA Impacts คือ นิตยสารที่ทำหน้าที่เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในรูปแบบที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย โดยเนื้อหาที่คัดเลือกมานำเสนอมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคมและการพัฒนา (impacts) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่สามารถต่อยอดไปสู่การกำหนดนโยบายหรือการปฏิบัติของหน่วยงานได้ โดยหวังว่าจะเป็นมิติใหม่ที่ทำให้ผู้คนได้ตระหนักถึงบทบาทของสถาบันการศึกษากับการพัฒนา ซึ่งจำเป็นต้องสร้างงานวิจัยระดับชาติที่ตอบสนองสังคมไทยควบคู่กับระดับนานาชาติไปพร้อมๆ กัน อันเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการสร้างความยั่งยืนของการพัฒนา

NIDA Impacts ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

อ่านที่นี่

NIDA Impacts ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566 – NIDA Impacts Flip PDF | AnyFlip