NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Sobon Education (Thailand) Co., Ltd.

NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Sobon Education (Thailand) Co., Ltd.

          วันที่ 24 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ นางสาวนิภา ชุมสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ได้เข้าร่วมการประชุม กับ ดร.นิศาชล ไทยทอง กรรมการบริษัท โซบอนเอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) คุณ สรัญญ์ภัค ลิ้มแสงสุรีย์  กรรมการบริษัท โกลบอล นิว ไอเดีย เอ็ดดูเคชั่น (ตัวแทนของบริษัทโซบอนที่กรุงเทพ) นายสุวิทย์ เสือกลิ่น ผู้ประสานงานโครงการฝ่ายไทย และนายกฤษฎา เสือกลิ่น ผู้ประสานงานโครงการฝ่ายจีนจาก Sobon Education (Thailand) Co., Ltd. โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการโอกาสความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน เกี่ยวกับการจัดหานักศึกษาเข้าศึกษา ณ สถาบัน เกณฑ์การรับสมัคร และการสำเร็จการศึกษา ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Sobon Education (Thailand) Co., Ltd.
NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Sobon Education (Thailand) Co., Ltd.
NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Sobon Education (Thailand) Co., Ltd.
NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Sobon Education (Thailand) Co., Ltd.
NIDA ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Sobon Education (Thailand) Co., Ltd.