‘นิด้า’ จัดประชุม คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

‘นิด้า’ จัดประชุม คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

          วันที่ 20 – 21 เมษายน 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในฐานะเจ้าภาพการจัดการประชุม คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2566 ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โสภาแดง ประธาน ทคบร. และคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พร้อมนำเยี่ยมชมสถาบัน และดำเนินการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีมหาวิทยาลัยสมาชิกตอบรับเข้าร่วมประชุม จำนวน 23 สถาบันการศึกษา

          การจัดประชุมในครั้งนี้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม ทคบร. และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ปฏิบัติหน้าที่นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

          ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เรียกชื่อย่อว่า “ทคบร.” เป็นการประชุมในกลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือ ผู้ทำหน้าที่บริหารระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2539 ปัจจุบันมีสมาชิก 25 สถาบันการศึกษา ซึ่งมีกำหนดจัดประชุมทุก 3 เดือน โดยมีการหมุนเวียนไปประชุม ณ บัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสในการได้พบปะกันระหว่างผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการประชุม ดังนี้

  1. เพื่อพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ
  2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานความร่วมมือทางวิชาการ ในสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และ
  3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#NIDA #NIDAThailand #ทคบร