พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร วบส. รุ่นที่ 10

พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร วบส. รุ่นที่ 10

            เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (NIDA) จัดงานเสวนาวิชาการและปัจฉิมนิเทศ “โอกาส และความท้าทายในการสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน” โดยภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2567″ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) ต่อด้วยการเสวนาวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วน ก่อนจะปิดท้ายด้วยการสรุปภาพรวมของหลักสูตร โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ (วบส.) พร้อมด้วย ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์