660314r 09

NIDA ร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกับ บพค.

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (อธิการบดี), ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ), รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ), รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์), รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร (ผู้อำนวยการสำนักวิจัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยม (รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย), พร้อมทั้งคณาจารย์ และบุคลากรสำนักวิจัย ให้การต้อนรับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง (ผู้อำนวยการ บพค.), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ (รองผู้อำนวยการ บพค.), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ (รองผู้อำนวยการ บพค.), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ (ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) และบุคลากร 

          โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างนิด้าและ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี นำเสนอปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และแนวทางการขับเคลื่อนสถาบันฯ ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำเสนอเป้าหมายการขับเคลื่อนการวิจัยของสถาบันฯ แนวทางการผลักดันศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง และแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานการวิจัย และแนวทางดำเนินงานวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)

          ทั้งนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ได้มีการบูรณาการศาสตร์ตามความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาการวิจัยที่นำไปสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเป้าในประเด็นการวิจัย Frontier Research, Brain Power, Global Partners, BCG Frontier, Net Zero Technology Hub, SHA Frontier และ Digital Creative Content Hub เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการวิจัย และสร้างผลกระทบในวงกว้างระดับประเทศ และนานาชาติ

NIDA ร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกับ บพค.
NIDA ร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกับ บพค.
NIDA ร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกับ บพค.
NIDA ร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกับ บพค.
NIDA ร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกับ บพค.
NIDA ร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกับ บพค.
NIDA ร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกับ บพค.
NIDA ร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกับ บพค.
NIDA ร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกับ บพค.