นิด้า – Future Earth Thailand จัดเวทีเสวนานโยบายด้านสิ่งแวดล้อม “เลือกตั้ง 66”

นิด้า – Future Earth Thailand จัดเวทีเสวนานโยบายด้านสิ่งแวดล้อม “เลือกตั้ง 66”

    คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ เครือข่าย Future Earth Thailand เปิดเวทีเสวนานโยบายสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติที่ควรมีในสนามเลือกตั้ง 2566

          วันนี้ (20 เมษายน 2566) ที่ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับเครือข่าย Future Earth Thailand ได้จัดเวทีเสวนานโยบายสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติที่ควรมีในสนามเลือกตั้ง 2566 โดยมีตัวแทนจาก 9 พรรคการเมือง ได้แก่ (1) ดร.เดชรัต สุขกำเนิด (พรรคก้าวไกล) (2) น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) (3) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) (4) ร้อยเอก ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ (พรรคเพื่อชาติ) (5) คุณภาดาท์ วรกานนท์ (พรรคภูมิใจไทย) (6) ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี (พรรคเพื่อไทย) (7) คุณพงศา ชูแนม (พรรคกรีน) (8) ตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ และ (9) ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน (พรรคชาติไทยพัฒนา) เข้าร่วมเสวนาและตอบคำถามในประเด็นของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติในอนาคต หากได้รับเลือกให้เป็นรัฐบาลไทยชุดต่อไป จากกลุ่มนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

          เวทีเสวนานี้เป็นเวทีเสวนาเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ อาทิ พ.ร.บ.อากาศสะอาด พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม ที่จะมีและดำเนินการต่อไปในอนาคต เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจากนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ในการร่วมตั้งคำถาม ได้แก่ (1) ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติและอาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร นิด้า (2) รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร นิด้า (3) รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (4) รศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ (5) ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. (GISTDA) (6) คุณสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย และ (7) คุณธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการกรีนพีซ ประเทศไทย