NIDA Frontier Research in Action (NIDA-FRA 2023)

NIDA Frontier Research in Action (NIDA-FRA 2023)

            เมื่อวันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น3 อาคารนวมินทราธิราช สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 3 ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ และ 7 ศูนย์วิจัย ในงาน “NIDA Frontier Research in Action” (NIDA-FRA 2023)
.
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยที่เป็นเลิศในบริบทของสถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”

กิจกรรม Workshop การกำหนดกรอบการวิจัย และแลกเปลี่ยนแนวทางขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ใน 3 มิติ
1. มิติด้านสิ่งเเวดล้อม โดย คุณ เบญจมาส โชติทอง (ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการและแผนงานเลขานุการและกรรมการ)
2. มิติด้านสังคม โดย ดร.ศุภธิดา ศิริวงศ์ (นักวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3. มิติด้านเศรษฐกิจโดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ