NIDA for Life ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนของ ‘นิด้า’ ผู้บริหารพบประชาคม 2567

NIDA for Life ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนของ ‘นิด้า’ ผู้บริหารพบประชาคม 2567

            วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงาน NIDA for Life ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนของ ‘นิด้า’ ผู้บริหารพบประชาคม 2567 ในรูปแบบ On-Site ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี และในรูปแบบ Online ถ่ายทอดสด (Live Event) ผ่านทาง MS TEAMS
            โดยคณะผู้บริหารสถาบัน นำโดย ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ แถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566 ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจของทั้งสถาบัน คณะ/วิทยาลัย และประชาคมนิด้าทุกภาคส่วน ที่ได้รวมพลังมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายและวิสัยทัศน์ของสถาบันในการเป็น “สถาบันสรรค์สร้างปัญญาของสังคม และสร้างผู้นำเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล” โดยมีผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในระดับชาติและนานาชาติอีกเป็นจำนวนมาก
            พร้อมด้วยทีมรองอธิการบดีทั้ง 4 ท่าน ประกอบไปด้วย รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล และ ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ร่วมแถลงผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนสถาบันภายใต้ความรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ โดยมี รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ เป็นผู้ดำเนินรายการ
และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานในวันนี้ คือการเปิดตัวค่านิยมหลักใหม่ของนิด้า “W I S E” โดยมีทีมรองอธิการบดีแต่ละฝ่ายรับบทบาทสำคัญในการเป็น Cultural Leaders ประกอบด้วย

W – WISDOM ปัญญา
รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ

I – INTEGRITY ความซื่อตรง
รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล

S – SUSTAINABLE IMPACTS การสร้างผลกระทบที่ยั่งยืน
รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์

E – EMPATHY ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น
ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

            ซึ่งค่านิยมหลักใหม่นี้ จะกลายเป็นกรอบความคิดหลักที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมขององค์กร พร้อมทั้งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน

            ในช่วงท้ายของงานทีมผู้บริหารสถาบันได้ร่วมกันตอบข้อซักถามจากประชาคมนิด้าที่ส่งเข้ามาทั้งในรูปแบบ On-Site และออนไลน์ ก่อนจะปิดท้ายด้วยอธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรนิด้า ร่วมประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อสร้างธรรมาภิบาลองค์กรให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในด้าน “ความซื่อตรง” (Integrity) อันจะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานและบุคลากรของสถาบันต่อไป