THE Awards Asia 2023 Banner

NIDA ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 8 ของเอเชีย เข้ารอบสุดท้ายรางวัล THE Awards Asia 2023

NIDA ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 8 ของเอเชีย เข้ารอบสุดท้ายรางวัล THE Awards Asia 2023

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในด้านการเรียนการสอนและการสร้างผู้นำ สถาบันมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นแนวหน้า ภารกิจที่สำคัญนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม จากการที่ NIDA ได้รับการคัดเลือกจาก Times Higher Education (THE) เป็นหนึ่งใน 8 มหาวิทยาลัยของเอเซียที่เข้ารอบสุดท้ายการพิจารณารางวัล THE Awards Asia 2023 ประเภท “Outstanding Contribution to Environmental Leadership” จากจำนวนมหาวิทยาลัยทั้งหมดกว่า 700 แห่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ https://green-wisdom.nida.ac.th

NIDA ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 8 ของเอเชีย เข้ารอบสุดท้ายรางวัล THE Awards Asia 2023