ขอเชิญคณาจารย์ประจำลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป จำนวน 3 คน

ขอเชิญคณาจารย์ประจำลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป จำนวน 3 คน

20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี

หมายเลข 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์ คณะสถิติประยุกต์

 หมายเลข 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณฤดี สกุลภักดี คณะสถิติประยุกต์ 

หมายเลข 3 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

หมายเลข 4
อาจารย์ ดร. ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

สามารถตรวจสอบสิทธิและรายละเอียดการเลือกตั้งได้ที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณชั้น G อาคารนวมินทราธิราช และระบบ e-Document ของสถาบัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานสภาคณาจารย์ ชั้น 3 อาคารราชพฤกษ์ โทร. 0 2727 3506-7

ขอเชิญคณาจารย์ประจำลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป จำนวน 3 คน