NIDA EXPERIENCE : เรียนภาคสมทบ ปริญญาโท สัมผัสประสบการณ์นิด้า เลือกเรียนวิชาตามความสนใจ

NIDA Experience สัมผัสประสบการณ์ที่ “นิด้า” เลือกเรียนวิชาที่ใช่ ตามความสนใจ…ที่คุณชอบ

  • ปริญญาโทภาคสมทบ ปีการศึกษา 2566
  • เรียนในวันและเวลาราชการ
  • เวลาเรียนประมาณ 15 สัปดาห์ ตามตารางสอน
  • สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตได้

พิเศษ

ค่าลงทะเบียนเรียน 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต  รวมเป็นเงิน 5,300 บาท (สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในโครงการนี้ ครั้งแรก) วิชาต่อ ๆ ไป หน่วยกิตละ 1,500 บาท โดยในแต่ละภาคการศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต


ค่าใช้จ่ายการศึกษา

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกชำระเงินเป็นเหมาจ่ายดังนี้

กรณีลงทะเบียน 3 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 5,300 บาท

รายการค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน (บาท)
ค่าหน่วยกิต(ยกเว้นค่าหน่วยกิตเฉพาะภาคแรกที่เข้าศึกษาในโครงการนี้)
ค่าบำรุงการศึกษา4,000
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี700
ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ600

กรณีลงทะเบียน 6 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 9,800 บาท

รายการค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน (บาท)
ค่าหน่วยกิต(เพิ่มค่าหน่วยกิต 3 หน่วยกิต จำนวน 4,500 บาท)4,500
ค่าบำรุงการศึกษา4,000
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี700
ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ600

กรณีลงทะเบียน 9 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 14,300 บาท

รายการค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน (บาท)
ค่าหน่วยกิต(เพิ่มค่าหน่วยกิต 6 หน่วยกิต จำนวน 9,000 บาท)9,000
ค่าบำรุงการศึกษา4,000
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี700
ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ600

รายละเอียดของ โครงการ NIDA Experience

คณะ/รายวิชา ที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

คณะบริหารธุรกิจ

–  บธ8000 นโยบายธุรกิจและการจัดการกลยุทธ์

–  บธ7802 ประสาทวิทยาและการตัดสินใจทางกลยุทธ์

พัฒนาการเศรษฐกิจ

–  ศธ7006 ธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและการกำหนดนโยบาย

คณะสถิติประยุกต์

–  วขวข5001 เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล

–  วขวข6003 การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง

–  วขวข6005 การวิเคราะห์ข้อมูล ณ ขณะปัจจุบันและกระแสต่อเนื่องของข้อมูล

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

–  พค6002 จิตพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนา

คณะภาษาและการสื่อสาร

–  อพอ7002 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการแปล

–  MLT7204 Translation for English Language Studies and Teaching

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

–  ทท6001 กระบวนทัศน์และจริยธรรมในการดำเนินการทางการท่องเที่ยวและบริการ

–  ทท6004 นโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

–  ทท6005 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ

–  ทท7202 การพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ

–  ทท7203 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

–  ทท7204 การวางแผนทางการเงินและการลงทุนสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

–  นน6002 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล

–  นน6003 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์

–  นน7004 โครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด

วิทยาลัยนานาชาติ

–  MM7201 Financial Management

–  MM7504 Business Strategy and Strategic Management

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละรายวิชาได้ที่ https://expe.nida.ac.th/th/courses

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน

กำหนดการรับสมัคร
สถาบันกำหนดให้มีการสมัคร ดังนี้

  • วันที่สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 7 ธันวาคม 2566
  • ประกาศผลการคัดเลือก 22 ธันวาคม 2566

เอกสารการยื่นสมัคร
1) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ซึ่งแสดงผลการศึกษาครบถ้วน จำนวน 1 ฉบับ

(สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี แนบใบแสดงผลการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าเพิ่มเติมด้วย)

2) หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

*** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษาโครงการนี้ ***


ขั้นตอนการรับสมัคร มีวิธี ดังนี้

ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ ที่ https://expe.nida.ac.th และปฏิบัติดังนี้

1) เลือกเมนูสมัครเรียน

2) กรอกข้อมูลผู้สมัคร

3) เลือกรายวิชาที่สนใจศึกษาต่อ

4) ส่งหลักฐานการยื่นสมัครมายัง E-mail : edu_serv@nida.ac.th

หมายเหตุ :

1. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการยื่นสมัครของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
2. กรณีที่ผู้สมัครต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ : 0 2727 3369 หรือ E-mail : edu_serv@nida.ac.th


การพิจารณาคัดเลือก
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของแต่ละคณะขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณบดีคณะที่สมัครเข้าศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่รับเข้าศึกษา ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณบดีคณะที่สมัครเข้าศึกษาให้ถือเป็นที่สุด

ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียน 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 5,300 บาท (สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในโครงการนี้ ครั้งแรก) วิชาต่อ ๆ ไป หน่วยกิตละ 1,500 บาท โดยในแต่ละภาคการศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอำนาจของสถาบันตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สมัครเรียน NIDA Experience