NIDA EXPERIENCE : เรียนภาคสมทบ ปริญญาโท สัมผัสประสบการณ์นิด้า เลือกเรียนวิชาตามความสนใจ

NIDA Experience สัมผัสประสบการณ์ที่ “นิด้า” เลือกเรียนวิชาที่ใช่ ตามความสนใจ…ที่คุณชอบ

 • ปริญญาโทภาคสมทบ ปีการศึกษา 2566
 • เรียนในวันและเวลาราชการ
 • เวลาเรียนประมาณ 15 สัปดาห์ ตามตารางสอน
 • สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตได้

พิเศษ

ลงทะเบียนวิชาแรก 5,300 บาท วิชาต่อไปจ่ายเพียง วิชาละ 4,500 บาท


ค่าใช้จ่ายการศึกษา

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกชำระเงินเป็นเหมาจ่ายดังนี้

กรณีลงทะเบียน 3 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 5,300 บาท

รายการค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน (บาท)
ค่าหน่วยกิต(ยกเว้นค่าหน่วยกิตเฉพาะภาคแรกที่เข้าศึกษาในโครงการนี้)
ค่าบำรุงการศึกษา4,000
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี700
ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ600

กรณีลงทะเบียน 6 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 9,800 บาท

รายการค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน (บาท)
ค่าหน่วยกิต(เพิ่มค่าหน่วยกิต 3 หน่วยกิต จำนวน 4,500 บาท)4,500
ค่าบำรุงการศึกษา4,000
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี700
ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ600

กรณีลงทะเบียน 9 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 14,300 บาท

รายการค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน (บาท)
ค่าหน่วยกิต(เพิ่มค่าหน่วยกิต 6 หน่วยกิต จำนวน 9,000 บาท)9,000
ค่าบำรุงการศึกษา4,000
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเทคโนโลยี700
ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ600

รายละเอียดของ โครงการ NIDA Experience

คณะ/รายวิชา ที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
คณะสถิติประยุกต์

 • คส4004 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
 • คส4005 พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
 • คส4006 การจัดการข้อมูลโครงสร้างและระบบฐานข้อมูล
 • คส6103 การประมวลผลบนคลาวด์
 • คส6104 ความมั่นคงทางไซเบอร์และการจัดการความมั่นคงระบบสารสนเทศ
 • คส7101 ปัญญาประดิษฐ์
 • คส7103 เทคโนโลยีบล็อกเชน: สมาร์ทคอนแทรกและแอปพลิเคชันแบบไม่รวมศูนย์
 • คส7202 ระบบแบบกระจายสำหรับการจัดการระบบสารสนเทศ
 • คส7302 ความเป็นจริงเสริมและความเป็นจริงเสมือน
 • คส7310 การเรียนรู้เชิงลึก
 • คส7404 การพัฒนาระบบสารสนเทศที่คล่องตัว
 • จล5004 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโซ่อุปทานดิจิทัล
 • จล6001 การจัดการสินค้าคงคลัง
 • ลจอท5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ
 • ลจอท5003 พื้นฐานทางการจัดการสำหรับบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คณะภาษาและการสื่อสาร

 • อพอ6001 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอาชีพ
 • สวญ7005 การศึกษาเฉพาะเรื่อง : การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

 • ทท6002 พลวัตการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
 • ทท6003 นวัตกรรมสำหรับการวางแผนธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
 • ทท6004 นโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • ทท7103 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

 • นน7004 โครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด
 • นน7015 การจัดการและการตลาดผู้ทรงอิทธิพลและผู้มีชื่อเสียง

คณะบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • จย6001 การพัฒนากรอบการดำเนินงานและกลยุทธ์ความยั่งยืน

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละรายวิชาได้ที่ https://expe.nida.ac.th/th/courses

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน

กำหนดการรับสมัคร
สถาบันกำหนดให้มีการสมัคร ดังนี้

 • วันที่สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 7 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศผลการคัดเลือก 27 กรกฎาคม 2566

เอกสารการยื่นสมัคร
1) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ซึ่งแสดงผลการศึกษาครบถ้วน จำนวน 1 ฉบับ

(สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี แนบใบแสดงผลการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าเพิ่มเติมด้วย)

2) หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล กรณี ชื่อ-ชื่อสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

*** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษาโครงการนี้ ***


ขั้นตอนการรับสมัคร มีวิธี ดังนี้

ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ ที่ https://expe.nida.ac.th และปฏิบัติดังนี้

1) เลือกเมนูสมัครเรียน

2) กรอกข้อมูลผู้สมัคร

3) เลือกรายวิชาที่สนใจศึกษาต่อ

4) ส่งหลักฐานการยื่นสมัครมายัง E-mail : edu_serv@nida.ac.th

หมายเหตุ :

1. การสมัครสอบจะสมบูรณ์ เมื่อสถาบันได้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการยื่นสมัครของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
2. กรณีที่ผู้สมัครต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ : 0 2727 3369 หรือ E-mail : edu_serv@nida.ac.th


การพิจารณาคัดเลือก
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของแต่ละคณะขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณบดีคณะที่สมัครเข้าศึกษา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่รับเข้าศึกษา ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณบดีคณะที่สมัครเข้าศึกษาให้ถือเป็นที่สุด

ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนเรียน 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 5,300 บาท (สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในโครงการนี้ ครั้งแรก) วิชาต่อ ๆ ไป หน่วยกิตละ 1,500 บาท โดยในแต่ละภาคการศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันจะทำการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ตามหน้าที่และอำนาจของสถาบันตลอดจนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สมัครเรียน NIDA Experience