660328eit 00

NIDA จัดกิจกรรม “การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสำนักงานป.ป.ช. ร่วมกันจัดกิจกรรม “การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ได้แก่ นักศึกษา ผู้รับบริการ และผู้ประกอบการกับสถาบัน โดยจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยจำนวน 45 คน ผ่านระบบ Video Conferencing (Webex)