MOU โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ scaled

MOU โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          โดยผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ คุณธนพร ฐิติสวัสดิ์ ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถิติประยุกต์ และ คุณแสงเดือน อัศวธีระนันท์ รองประธานอาวุโสฝ่ายขาย ร่วมเป็นพยานในการลงนาม อีกทั้งมีแขกผู้มีเกียรติของ NIDA เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ อาจารย์ ดร.สันต์ ศรีอรรฆ์ธำรง (ที่ปรึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่ เหรินเหลียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆริกา คันธา นางสาวไพลิน เชื้อหยก และแขกผู้มีเกียรติของบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ คุณวิลาสลักษม์ วงศ์เยาว์ฟ้า รองประธานฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ คุณกมลวรรณ กิริวรรณา Product Marketing Specialist คุณฐิติพล อมรวงศ์พันธุ์ และคุณภูมินทร์ แก้วประเสริฐ

          ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยผ่านโครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน ส่งเสริมการพัฒนาและแลกเปลี่ยนบุคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ระหว่าง “นิด้า” และ “อีเอสอาร์ไอ” ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาและการดำเนินธุรกิจของ “อีเอสอาร์ไอ” และส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถตรงตามความต้องการของความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรร่วมกัน ต่อไป

          ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นจุดตั้งต้นของความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่าง นิด้า” และ “อีเอสอาร์ไอ” เป้าหมายระยะยาวของความร่วมมือนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการสร้างโอกาสและการพัฒนาทั้งความรู้ในการทำงานและประสบการณ์ในการศึกษา ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้และนำไปต่อยอดสำหรับการทำงานระดับองค์กร ชุมชน และประเทศต่อไป

          หลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถิติประยุกต์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้นำผู้บริหารของบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมชมศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ NIDA Smart Compact City ชั้น M อาคารสยามบรมราชกุมารี ให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่มีส่วนในการขับเคลื่อน “NIDA Smart City” และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับองค์กร ชุมชน และประเทศชาติ นอกจากนี้ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ความรู้ใหม่ๆ ซึ่ง นิด้า และ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านการทำงานวิจัยร่วมกัน เพื่อให้งานวิจัยถูกนำไปใช้อย่างแท้จริง

#NIDAS2C° #NIDASmartCompactCity #NIDASmartCity #NIDAResearchExcellenceUnits 

MOU โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
MOU โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
MOU โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
MOU โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
MOU โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด