‘นิด้า’ จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx)

‘นิด้า’ จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx)

          เมื่อวันที่ 25, 26 และ 30 มกราคม 2567 สถาบันจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ 2566) ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ และ ห้อง 803 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสถาบัน คณะ และวิทยาลัย ตามกรอบ EdPEx ที่ประกอบด้วยประเด็นการนำองค์กร กลยุทธ์ ผู้เรียนและผู้รับบริการอื่น การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย  มิ่งมาลัยรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย รองอธิการบดีสายนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, รศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.อภิชาต แจ้งบำรุง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทุกท่านเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) นอกจากนี้แล้วยังได้รับเกียรติจากผู้ตรวจประเมินภายในสถาบัน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆริกา คันธา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา  บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และบริการวิชาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว ร่วมให้ข้อเสนอแนะด้วย

          คณะผู้ประเมินได้สัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารคณะ วิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และได้ให้ข้อเสนอแนะประเด็นเพื่อการพัฒนาสำหรับสถาบัน และแต่ละคณะ วิทยาลัย ตามกรอบ EdPEx ทั้งนี้ สถาบัน คณะ และวิทยาลัย จะได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสถาบัน คณะ และวิทยาลัย ต่อไป