‘นิด้า’ ขับเคลื่อนจริยธรรมองค์กร ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

‘นิด้า’ ขับเคลื่อนจริยธรรมองค์กร ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และเพื่อปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ต่อให้แก่บุคลากรของสถาบัน โดยวันที่ 14 มีนาคม 2567 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 603 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและนโยบายของสถาบัน วัฒนธรรมองค์การ ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมร่วมของสถาบันให้กับบุคลากรใหม่ซึ่งเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวประภัสสร ประทุมนอก ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งคุณธรรมร่วมของสถาบัน 3 ประการ ได้แก่

1) ซื่อสัตย์สุจริต : Integrity
2) รับผิดชอบ : Accountability
3) จิตสาธารณะ : Public mind