‘นิด้า’ ส่งมอบ ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า สนับสนุนการจัดทำ 'หนังสือเบรลล์’ เพื่อผู้พิการทางสายตา

‘นิด้า’ ส่งมอบ ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า สนับสนุนการจัดทำ ‘หนังสือเบรลล์’ เพื่อผู้พิการทางสายตา

          วันที่ 13 มีนาคม 2567  รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์การ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และเจ้าหน้าที่สำนักบรรณสารการพัฒนา เดินทางไปยังศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี เพื่อส่งมอบ ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ที่ได้รับการบริจาคจากคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรนิด้า ภายใต้ โครงการ NIDA USR “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เราขอนะ” เพื่อสนับสนุนการจัดทำ หนังสือเบรลล์ และสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนศักยภาพของผู้พิการทางสายตา โดยมี คุณชนิดาภา เพ็ชรรักษ์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นผู้รับมอบ ปฏิทินตั้งโต๊ะ พร้อมให้ข้อมูลและนำชมสถานที่จัดพิมพ์หนังสือเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา

          ในนามสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าทุกท่าน จากทุกช่องทางมา ณ โอกาสนี้