ท่านผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ NIDA Design & Innovation Hub และ NIDA AI Innovation Hub

ท่านผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ NIDA Design & Innovation Hub และ NIDA AI Innovation Hub

คณะบริหารธุรกิจ

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ NIDA Design & Innovation Hub และ NIDA AI Innovation Hub

? ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

? ณ ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ลงทะเบียนออนไลน์ฟรี ด่วน รับจำนวนจำกัด ‼

ปิดรับการลงทะเบียน วันที่ 13 กันยายน 2566

https://event.nidahub.com/index.php/nida-hub-open-house-oct-06-2023-13-00-16-00

*ขอสงวนสิทธิ์สามารถเข้าร่วมงานได้เฉพาะท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เท่านั้น!*

ท่านผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ NIDA Design & Innovation Hub และ NIDA AI Innovation Hub