NIDA เยือน Beijing Normal University ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

NIDA เยือน Beijing Normal University ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

            เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 คณะผู้บริหารสถาบันนำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ได้เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับ Professor ZHOU Zuoyu, Vice President of Beijing Normal University (BNU) และคณะผู้บริหารของ BNU โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบที่จะมีการความร่วมมือทางวิชาการโดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยลงนามแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา การทำวิจัยร่วมกัน การจัดหลักสูตรฝึกอบรม การเชิญอาจารย์สอนร่วมกัน การประชุมทางวิชาการนานาชาติ เป็นต้น โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจในอนาคตอันใกล้