ผู้บริหารสถาบัน เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 2024 World Digital Education Conference ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้บริหารสถาบัน เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 2024 World Digital Education Conference ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

            วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางเข้าร่วมการประชุมนานาชาติเรื่องการศึกษาบนโลกดิจิทัล ประจำปี 2024 (World Digital Education Conference) ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Mr. Huai Jinpeng ระหว่างวันที่ 29 ถึง 31 มกราคม 2567 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้กรอบการประชุม “Digital Education: Application, Sharing and Innovation โดยมีหัวข้อการประชุม 6 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ คือ

1. การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลแก่ผู้สอน 

2. การสร้างสังคมการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาบนโลกดิจิทัล

3. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาบนโลกดิจิทัล

4. ปัญญาประดิษฐ์และศีลธรรมด้านดิจิทัล

5. ความท้าทายและโอกาสของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและ

6. ธรรมาภิบาลดิจิทัลในด้านการศึกษา

            โดยมีรัฐมนตรี นักการเมือง ทูต อธิบดี อธิการบดีและบุคคลสำคัญในแวดวงวิชาการจากภาครัฐและเอกชนทั่วโลกจำนวนกว่า 400 ท่าน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาในยุคดิจิทัลและแสวงหาความร่วมมือในระดับสากล และ การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย World Digital Education Alliance เป็นต้น