NIDA ร่วมงานเสวนาด้านการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง

NIDA ร่วมงานเสวนาด้านการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง

            เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร. กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว เข้าร่วม “การเสวนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมสำหรับเยาวชนจากประเทศ SCO” ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจากภาคเอกชน และผู้ประกอบการรุ่นเยาวชน เข้าร่วมการเสวนาข้างต้น จำนวน 200 คน จากฝ่ายการท่องเที่ยว สถาบันและองค์กรจากกลุ่มประเทศ SCO และมณฑลยูนนาน ซึ่งแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการ SCO ผู้นำของมหาวิทยาลัยคุนหมิง และสำนักงานการต่างประเทศของรัฐบาลประชาชนเขตปกครองตนเองต้าหลี่ไป๋ นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ มนต์พานทอง และรองศาสตราจารย์ ดร. กนกกานต์ แก้วนุช ได้เข้าร่วมงาน 2023 China International Travel Mart ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติ Kunming Dianchai และได้เดินทางไปยังเมืองต้าหลี่ เพื่อศึกษามุมมองด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านการเยี่ยมชมสถานที่และศูนย์การท่องเที่ยวต่างๆ สถาบันขอขอบคุณมหาวิทยาลัยคุนหมิงและ Shang Education ณ นครคุนหมิง ที่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเดินทางเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก