กิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคม มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จังหวัดชลบุรี

กิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคม มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จังหวัดชลบุรี

  สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคม โดยเป็นกิจกรรมช่วยเหลือมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

กิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคม มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จังหวัดชลบุรี