‘นิด้า’ สร้างวัฒนธรรม “NO Gift Policy”  งดรับ งดให้ สร้างวัฒนธรรมโปร่งใส ให้กับบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

‘นิด้า’ สร้างวัฒนธรรม “NO Gift Policy”  งดรับ งดให้ สร้างวัฒนธรรมโปร่งใส ให้กับบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

          กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่  21 – 22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ มาริส รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อนำบุคลากรใหม่ไปร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีได้สร้างเครือข่าย และได้เรียนรู้ในการสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ด้วยการไม่รับของขวัญ ของกำนัลจากปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งปลูกฝังการทำงานอย่างตรงไปตรงมา ยึดหลักการดำเนินงานอย่างสุจริต ผ่านกิจกรรม “วิวัฒนาการ” 

          กิจกรรม “วิวัฒนาการ”  ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับบทบาทให้เป็นสัตว์ตามลำดับขั้นของวิวัฒนาการ        ที่เริ่มจากลูกน้ำ ปลา ลิง และคน จากนั้นวิทยากรจะบอกให้เริ่มจับคู่  และให้คู่เป่ายิ่งฉุบเพื่อหาผู้ชนะที่ต้องจับคู่กับสัตว์ชนิดเดียวกันเท่านั้น ผู้ชนะจะได้เปลี่ยนสู่วิวัฒนาการตามลำดับขั้น จากลูกน้ำไปสู่ปลา จากปลาไปสู่ลิง จากลิงไปสู่คน เมื่อได้วิวัฒนาการเป็นคนแล้ว ก็ถือว่าสำเร็จตามกติกา เล่นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จำนวน 10 รอบ ซึ่งกิจกรรมนี้ในรอบสุดท้ายจะเหลือผู้เล่น 2-3 คน ที่จะหาคู่ไม่ได้ คือ ทำภารกิจไม่สำเร็จ แต่เป็นผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้เล่นได้ ในกรณีที่ไม่ทำตามกติกา ข้ามขั้นตอน หรือตกลงยินยอมกันเองเพราะรู้จักกัน ก็จะไม่มีใครเหลือ แต่กิจกรรมนี้รอบสุดท้ายเหลือผู้เล่น 2 ท่าน ที่แจ้งว่าไม่สามารถจับคู่ได้ตามกติการ แสดงให้เห็นว่าผู้เล่นทุกคนทำตามกติกา ไม่ทุจริต ไม่เห็นแก่พวกพ้องที่ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น