650810degest 11zon

ผมภูมิใจที่นำความรู้จากนิด้า สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการใช้ปัญญา

ผมภูมิใจที่นำความรู้จากนิด้า สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการใช้ปัญญา

        ผมภูมิใจที่นำความรู้จากนิด้า สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการใช้ปัญญา สร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต จนสามารถสร้างศูนย์หัวใจของโรงพยาบาลลำปางเป็น อันดับ 1 ของกระทรวงสาธารณสุขในภาคเหนือ

อธิษฐาน วงศ์ใหญ่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลลำปาง
ศิษย์เก่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ MPA 17 และ NIDA 8 ลำพูน