image 17

ศูนย์ชลบุรี หลักสูตร MPPM รุ่น 9 ซ้อมย่อยรับปริญญาวันนี้

รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้อำนวยการหลักสูตรและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.เกศกานดา จาตุรงคโชค และ ผศ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมย่อย ที่ หอประชุม วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566

ศูนย์ชลบุรี หลักสูตร MPPM รุ่น 9 ซ้อมย่อยรับปริญญาวันนี้
ศูนย์ชลบุรี หลักสูตร MPPM รุ่น 9 ซ้อมย่อยรับปริญญาวันนี้
ศูนย์ชลบุรี หลักสูตร MPPM รุ่น 9 ซ้อมย่อยรับปริญญาวันนี้
ศูนย์ชลบุรี หลักสูตร MPPM รุ่น 9 ซ้อมย่อยรับปริญญาวันนี้
ศูนย์ชลบุรี หลักสูตร MPPM รุ่น 9 ซ้อมย่อยรับปริญญาวันนี้
ศูนย์ชลบุรี หลักสูตร MPPM รุ่น 9 ซ้อมย่อยรับปริญญาวันนี้