f9

คณะการจัดการการท่องเที่ยว NIDA ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังเครือข่าย CBT นครนายก”

 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และบริการวิชาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังเครือข่าย CBT นครนายก” ณ ห้องประชุมพิมพ์จันทร์ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

          ภายใต้โครงการ“นวัตกรรมการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพื้นที่ต้นแบบในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เอื้อต่อการสร้างสมรรถนะในอนาคตให้แก่บุคลากรท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นตลอดช่วงชีวิตเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน (บพค.)

          โดยได้รับเกียรติจาก คุณกันตา ดีเติม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครัังนี้ ภายในงานมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการฯ การนำเสนอแผนพัฒนาขับเคลื่อนทรัพยากรมนุษย์โดยเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครนายก (พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐) , แผนยุทธศาสตร์สำหรับรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร (หัวหน้าโครงการ) และการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดนครนายกสู่ความยั่งยืนใน หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อน CBT นครนายกสู่ความยั่งยืน” จากผู้ทรงคุณวุฒิ 6 หน่วยงานจังหวัดนครนายก ได้แก่

– คุณกันตา ดีเติม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ

– คุณจันทนา พิริยะขจร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก

– คุณจิราพร เพชรดำ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก

– คุณวิภาดา พวงคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครนายก

– ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย ยอดมิ่ง รองประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครนายก

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และบริการวิชาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว NIDA

          ในนามหัวหน้าโครงการและคณะทำงานทุกคนขอขอบพระคุณการสนับสนุนจากผู้บริหารของจังหวัดนครนายก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน ทุกๆ ท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่าให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการด้วยดีเสมอมา และพร้อมจะร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของชุมชนไปพร้อมๆ กันทั้งจังหวัดต่อไป

โดยท่านสามารถรับชมการนำเสนอแผนฯและการเสวนาดังกล่าว 

ย้อนหลังได้ที่นี่

• ช่วงที่ 1 การนำเสนอแผนฯ : https://fb.watch/i8rWkOlmBf/?mibextid=cr9u03

• ช่วงที่ 2 การเสวนา : https://fb.watch/i8r_ZqJB9D/?mibextid=cr9u03

คณะการจัดการการท่องเที่ยว NIDA ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังเครือข่าย CBT นครนายก”
คณะการจัดการการท่องเที่ยว NIDA ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังเครือข่าย CBT นครนายก”
คณะการจัดการการท่องเที่ยว NIDA ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังเครือข่าย CBT นครนายก”
คณะการจัดการการท่องเที่ยว NIDA ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังเครือข่าย CBT นครนายก”
คณะการจัดการการท่องเที่ยว NIDA ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังเครือข่าย CBT นครนายก”
คณะการจัดการการท่องเที่ยว NIDA ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังเครือข่าย CBT นครนายก”
คณะการจัดการการท่องเที่ยว NIDA ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังเครือข่าย CBT นครนายก”
คณะการจัดการการท่องเที่ยว NIDA ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังเครือข่าย CBT นครนายก”